Ronix Tools - Yerevan

Ronix Tools
 • Verified
  Listing
 • Recentrly
  Updated
Company name
Ronix Tools
Location
Ronix tools Armenia / David Anhaght 12/1, 0014, Armenia, Yerevan
Contact number
Mobile phone
Working hours
 • Monday: 8:30-17:30
 • Tuesday: 8:30-17:30
 • Wednesday: 8:30-17:30
 • Thursday: 8:30-17:30
 • Friday: 8:30-17:30
 • Saturday: Closed
 • Sunday: Closed
Company manager Hamidreza Ramkhoo
Establishment year 2004
Employees 501-1000
E-mail address
Company description
Ronix is your premier destination for wholesale tools, offering a diverse range of high-quality products tailored to meet your bulk purchasing needs. As a leading name in the tool industry, Ronix combines innovation with reliability, ensuring that every tool meets rigorous standards of excellence. Whether you're a distributor, retailer, or contractor, buying tools in bulk from Ronix presents several distinct advantages.
First and foremost, purchasing tools in bulk from Ronix provides significant cost savings. With competitive wholesale pricing and volume discounts, you can maximize your purchasing power and optimize your bottom line. By stocking up on essential tools, you can meet customer demand more efficiently and capitalize on emerging market opportunities. Furthermore, Ronix's  
Show more commitment to quality assurance means that each tool is engineered for durability and performance, minimizing the risk of defects or malfunctions. With a vast selection of wholesale tools designed to enhance productivity and efficiency, Ronix empowers businesses to thrive in today's dynamic marketplace. So, buy tools in bulk and conquer the market!
Products & Services (3)
 • Էլեկտրական փչակ, 600 ՎտRonix 1209-ը կարող է օգտագործվել ինչպես փչելու, այնպես էլ փոշեկուլի համար և կարող է արագ անցնել այս ...
 • Ronix 2212 Պայթյուն ԿտրացրածRonix 2212-ն ի վիճակի է հեշտությամբ կատարել բոլոր հորատման և հարվածային աշխատանքները՝ նախագծելով հզո...
 • Պտտվող մուրճային գայլիկոնRonix 2701 Պտտվող մուրճային գայլիկոն -ն ի վիճակի է առանց ջանք գործադրելու ձեր բոլոր հորատման, փորման...

Reviews

0 Reviews
0.0
 
Write a Review
This company has no reviews. Be the first to share your experiences!

Questions & Answers

Have questions? Get answers from Ronix Tools or ArmeniaYP users. Visitors haven’t asked any questions yet.

Verified Business

The accuracy of the company profile for Ronix Tools is validated by the company owner, representative, or directory administrator.
Last update on
Registered with us in
BACK TO TOP